Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Trzebnicy

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W TRZEBNICY

Data publikacji 25.09.2020

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP w Trzebnicy

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

w zwizku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz..U. z 2019r., poz. 125 z póź. zm.) dalej "Ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680", dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy:

adres: ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8, 55-100 Trzebnica.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

adres: ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8, 55-100 Trzebnica

e-mail: iod.kpp@trzebnica.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy.

W KPP w Trzebnicy dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony
Polska Policja