Status prawny - KPP Trzebnica

Status prawny

Status prawny

Data publikacji 23.09.2020

STATUS PRAWNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI :

 

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

  •  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  •  wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony za zgoda, bądź w przypadku odwołania po zasiagnięciu opini wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

Szczegółowo te kwestie reguluje Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja