Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności

Data publikacji 28.09.2020

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej trzebnica.dolnoslaska.policja.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej: 30-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30-09-2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest podkomisarz Piotr Dwojak.

Adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy@trzebnica.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 242 16

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8. Budynek oznaczony jest nazwą, która w porze nocnej jest również podświetlona.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik. Za drzwiami głównymi znajdują się schody prowadzące do głównego holu. Wejście nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. 

W holu głównym znajduje się okienko do dyżurnego tutejszej jednostki. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajdują się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z głównego holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z głównego holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za drzwiami znajdującym się przy głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się w holu głównym budynku i nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem Komendy nie wyodrębnionego parkingu dla interesantów jak również nie ma miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet przejdź do strony http://euslugi.policja.pl

Powrót na górę strony
Polska Policja