Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji - KPP Trzebnica

Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Data publikacji 23.09.2020

UWAGA: W związku z panującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmi informujemy, iż obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Trzebnicy .

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy można nadal składać: 

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
  • pod numerem telefonu 47 87 242 14 - sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy

   2. Faxem - numer telefonu 47 87 242 42

   3. Pocztą internetową na adres e-mail: komendant@trzebnica.wr.policja.gov.pl

   4. Zwyłą pocztą na adres:

      Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy

      ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8

      55-100 Trzebnica

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wsztskim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administarcyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zwierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8.1 powołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przesłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia zarzutów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

  1. Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy
  2. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy
  3. Funkcjonariusz pełniący służbę inspekcyjną.

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy można złożyć:

  1. Osobiście lub pisemnie pod adresem: Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy, ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8, 55-100 Trzebnica
  2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem telefonu 47 87 242 14 - sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy.
  3. Pocztą internetową na adres e-mail: komendant@trzebnica.wr.policja.gov.pl

Rozmowy z interesantami przeprowadzone są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia  sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Skargi na działaność Policji można również skaładać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu  ( dla województw: dolnośląskiego , lubuskiego, opolskiego) na adres:

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

Powrót na górę strony
Polska Policja